Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Kaikki läheltä piti –tilanteet ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään työsuojelutoimikunnan palavereissa ja tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin.

Vuonna 2015 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui kaksi lievää ympäristöpoikkeamaa, joista kumpikin liittyi jäteveden matalaan pH-arvoon. Ensimmäinen koski 24.2.2015 Turun seudun puhdistamo Oy:ltä vastaanotettua kyselyä liittyen saapuvan jäteveden matalaan pH-arvoon. Sisäisen tutkinnan jälkeen havaittiin poikkeavan pH-arvon todennäköisesti johtuneen lisäaineliuosten riittämättömästä neutraloinnista säiliöiden tyhjennyksen yhteydessä. Korjaavana toimenpiteenä laadittiin ohjeistus ja henkilöstö koulutettiin vastaavia tilanteita varten.

Toinen poikkeama raportoitiin säännöllisesti tehtävien jätevesianalyysien yhteydessä 19.8.2015. Jäteveden koontinäytteen (keräysajankohta 3.‒4.8.2015) pH:n havaittiin alittaneen hyväksytyt raja-arvot. Poikkeama johtui todennäköisesti sähkökatkoksen aiheuttamasta mehunvalmistuksen automaatioventtiilin väärästä asennosta ja siitä seuranneesta mehupäästöstä viemäriin. Jätevesilaitos ei kuitenkaan ottanut yhteyttä asiaan liittyen eli mehuerä oli neutraloitunut matkalla jätevesilaitokselle. Poikkeaman seurauksena on aloitettu selvitystyö teknisen jäteveden jatkuvasta pH-mittauksesta. Tämä antaisi mahdollisuuden reagoida heti jätevesipäästöihin sekä tehtaalla että jätevesilaitoksella.