Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdat

Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä.

Välittömät ympäristönäkökohdat

Käyttöhyödykkeet

Sähkö, höyry ja kaukolämpö hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana vapaaehtoisessa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä.

Vesi hankitaan paikalliselta palveluntuottajalta. Tuotevesi valmistetaan tästä vedestä puhdistamalla vesi partikkelisuodattimilla ja UV-yksiköllä sekä poistamalla vedestä happea.

Kaikki jätevesi ohjataan julkiseen viemäriverkostoon, josta se siirtyy jätevesilaitokselle käsiteltäväksi. Yrityksessä on käynnissä koko konsernin laajuinen hävikkiprojekti, jossa tavoitteena on vähentää mm. veden hävikkiä ja estää jäteveden syntymistä.

Jätteet

IMG_8593-2Jätteet lajitellaan koko tehdasalueella myös ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi, metallit, muovit, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet.

Yrityksemme kaikilla ympäristöhuollon toimijoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristövastaava seuraa jatkuvasti jätemääriä ja raportoi niistä. Loppusijoitettavan jätteen määrää pyritään minimoimaan kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilöstön koulutusta kierrätysasioissa. Positiivisen kehityksen tuloksena vuonna 2016 jätteiden hyötykäyttöaste oli 98,9 %. Tuotekehitys- ja ostotoiminnot ottavat jatkuvasti huomioon käytettävien materiaalien ympäristöystävällisyyden ja kierrätysmahdollisuudet.

IMG_8548ATEX-tilat

ATEX-tilalla tarkoitetaan räjähdysvaarallista tilaa. Hätätilanteessa, esim. tulipalon syttyessä, ATEX-tilan kemikaalit aiheuttavat räjähdysriskin ja mahdollisen haitallisen päästön ilmaan, maaperään tai viemäriin. Tehtaallamme vuonna 2016 toteutettu aromivaraston siirto erilliseen rakennuksen ulkopuolella olevaan jäähdytettyyn tilaan on pienentänyt oleellisesti vahinkoriskiä. Tämän turvallistamistoimenpiteen vuoksi ATEX-tilojen ympäristönäkökohdat on nyt arvioitu ei-merkittäviksi Eckes-Granini Finlandissa.

Kylmäaineet

Aiemmin yrityksessämme oli käytössä kaksi otsonikerrokselle haitallista R22-kylmäainetta käyttävää jäähdytyslaitetta. Vuoden 2016 aikana nämä laitteet on korvattu uusilla ympäristöystävällisemmillä laitteilla. Näiden toimien jälkeen kylmäaineisiin liittyviä ympäristönäkökohtia ei enää luokitella merkittäviksi Eckes-Granini Finlandissa. Jäähdytyslaitteistot kuuluvat ennakkohuolto-ohjelman piiriin, joten niitä tarkkaillaan ja huolletaan säännöllisesti.

Välilliset ympäristönäkökohdat

Logistiikan päästöt

Yrityksellä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetuksiin käytetään ulkopuolisia yrityksiä. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Yrityksen sisäisiin kuljetuksiin käytetään sähkötrukkeja.