Sanastoa ja lyhenteitä

Sanastoa ja lyhenteitä

“Kestävä kehitys“ Eckes-Graninilla tarkoittaa vastuun ottamista siitä, että ympäristölliset, sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät säilyvät tulevaisuuden sukupolville.

Euroopan parlamentin 25. marraskuuta 2009 antama ”EMAS-asetus” (EY) N:o 1221/2009 koskee organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään.

“Ympäristöpolitiikka“ on kokonaisuus organisaation tavoitteita ja käytäntöjä, mukaan lukien ympäristölakien noudattaminen ja sitoumus pyrkiä jatkuvaan parantamiseen ja ympäristönsuojelutoimintaan. Ympäristöpolitiikka tarjoaa puitteet ympäristöpäämäärien ja yksittäisten tavoitteiden määrittelyyn sekä arviointiin.

“Jatkuva ympäristönsuojelutoiminnan parantaminen“ kuvaa vuosittaista jatkuvan parantamisen prosessia ympäristöjärjestelmän mitattavien saavutuksien kautta. Tämä parantaminen liittyy yrityksen ympäristöpolitiikkaan ja tämän mukaisiin ympäristöpäämääriin ja yksittäisiin tavoitteisiin. Nämä parannukset eivät välttämättä tapahdu samanaikaisesti kaikilla toiminnan osa-alueilla.

“Ympäristötodentaminen“ on organisaatioon liittyvien ympäristöasioiden, ympäristövaikutusten sekä ympäristönsuojelutoimien laaja tarkastus.

“Ympäristönäkökohdat“ ovat organisaation toiminnan, tuotteiden tai palveluiden osa-alueita, jotka vaikuttavat ympäristöön.

“Ympäristövaikutus“ käsittää kaikki ympäristölle aiheutuvat positiiviset tai negatiiviset muutokset, jotka ovat seurausta täysin tai osittain organisaation toiminnasta, tuotteista tai palveluista.

“Ympäristöohjelma“ on kuvaus suunnitelluista ja toteutetuista toimista, jotka tukevat ympäristöpäämääriä (vastuita ja menetelmiä) sekä aikakehys, joka on määritelty ympäristöpäämäärien ja yksittäisten tavoitteiden saavuttamiselle.

“Ympäristöpäämäärä“ on organisaation ympäristöpolitiikan pohjalta asettama yleinen päämäärä.

“Ympäristötavoite“ on yksityiskohtaisesti määritelty organisaation tai sen tietyn yksikön määrittelemä toiminnan tavoite, jonka tulisi olla mahdollisimman hyvin mitattavissa.

“Ympäristöjärjestelmä“ on osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka koskee organisaation rakenteita, toiminnan suunnittelua, vastuita, toimintaohjeita, sekä ympäristöpolitiikan määrittelyyn, toteutukseen, arviointiin sekä jatkuvuuteen liittyviä menetelmiä, prosesseja ja toimia.

“Ympäristötodentaja“ on yksittäinen henkilö tai organisaatio, jolla on lupa suorittaa ympäristönsuojelun todentamisia EMAS-asetuksessa määriteltyjen vaatimusten ja menetelmien mukaisesti. Todentaja ei saa olla sidoksissa todennettavaan organisaatioon.

“EGFin” on Eckes-Granini Finland Oy Ab:n lyhenne.

”FSC (Forest Stewardship Council)” on kansainvälinen kansalaisjärjestö, jonka päämäärä on edistää kestävää kehitystä maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja.

”SGF (Sure-Global-Fair)” on hedelmä- ja vihannesmehuja valmistavien yritysten laatua, turvallisuutta, aitoutta ja kestävää kehitystä valvova järjestö.

”SGF IRMA” on SGF:n raaka-aineiden valvontaohjelma.

”IPC” tarkoittaa Eckes-Granini Finlandin prosessinaikaista laaduntarkastamista.

”HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)” –järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.

”IFS (International Food Standard)” on yleisesti Euroopassa käytetty elintarvikkeiden laadun ja turvallisuuden arviointistandardi. Standardissa on kolme laatutasoa (hylätty, perustaso ja korkea laatutaso).