Lakisääteiset vaatimukset

Lakisääteiset vaatimukset

Lakisääteisten ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten täyttäminen on Eckes-Granini Finlandille keskeistä. Eckes-Granini Finlandia koskevat tärkeimmät ympäristösäädökset ovat ympäristönsuojelulaki ja -asetus, jätelaki ja -asetus, vesihuoltolaki, asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä sekä kemikaalilaki ja -asetus. Saamme jatkuvasti tietoa lakimuutoksista käyttämämme säädösrekisteripalvelun kautta. Huomioimme nämä säädösmuutokset ja todennamme niiden toimeenpanon vuosineljänneksittäin.IMG_8624a

Eckes-Granini Finlandille myönnettiin ensimmäisen kerran ympäristölupa vuonna 2004 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Joulukuussa 2014 jätettiin hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamiseksi. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto siirsi hakemuksen käsittelyn Turun kaupungin ympäristönsuojeluun, joka antoi lokakuussa 2016 päätöksensä, että vanha, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vuonna 2004 myöntämä ympäristölupa pysyy voimassa.

Ympäristöluvan edellytyksenä on, että seuraavia lupamääräyksiä noudatetaan:

 • Päästöt viemäriin: Eckes-Granini Finlandin tulee olla selvillä tehtaalta kaupungin viemäriverkostoon johdettavien jätevesien laadusta ja määrästä. Jäteveden aiheuttama kuormitus ei saa vaarantaa kaupungin jätevedenpuhdistamon toimintaa. Jätevesien johtamisesta on tehty Turun kaupungin kanssa erillinen liittymissopimus.
 • Melu: Tehtaan toiminnasta aiheutuva ekvivalenttinen melutaso saa lähimpien asuintalojen pihapiirissä tai muissa melulle altistuvissa kohteissa olla päivällä enintään 55 dB ja yöllä enintään 50 dB.
 • Kemikaalit: Eckes-Granini Finlandin on oltava selvillä käyttämiensä terveydelle tai ympäristölle vaarallisten aineiden fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista. Mahdollisuuksien mukaan on valittava olemassa olevista vaihtoehdoista kemikaali tai menetelmä, josta aiheutuu vähiten vaaraa. Kemikaalit ja toiminnassa syntyvät vaaralliset jätteet tulee varastoida ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa terveydelle tai ympäristölle.
 • Jätteet: Jätteet on lajiteltava syntypaikoillaan ja ne tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn, joka on hyväksytty jätelain tarkoittamalla tavalla. Hyödyntämiskelpoiset jätteet on toimitettava hyödynnettäväksi. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty kyseisen vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely. Vaaralliset jätteet on pakattava ja varastoitava asianmukaisesti.
 • Tarkkailu ja raportointi:

  – Prosessijätevesien laatua on tarkkailtava kuukausittain otettavilla koontanäytteillä.

  – Eckes-Granini Finlandin on viipymättä ilmoitettava poikkeuksellisen suurista päästöistä ja muista ympäristöön vaikuttavista vahinko- ja häiriötilanteista Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Turun vesilaitokselle tarpeellisessa laajuudessa.

  – Tehtaan toiminnasta tulee laatia vuosittain yhteenvetoraportti Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

 • Paras käyttökelpoinen tekniikka: Eckes-Granini Finlandin on seurattava toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä ja varauduttava soveltuvan tekniikan käyttöönottoon.
 • Muutokset toiminnassa: Tuotannon merkittävästä lisäämisestä, muuttamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Vuonna 2016 Eckes-Granini Finland on toiminut ja raportoinut lupaehtojen mukaisesti. Eckes-Granini Finland raportoi vuosittain Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:lle. Lisäksi olemme velvollisia raportoimaan Tilastokeskukselle pyydettäessä. Koska olemme mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, raportoimme vuosittain myös Motiva Oy:lle. Erityisesti viime vuosien aikana tuotantomäärien vähentyminen, tuotteiden lukumäärän merkittävä lisääntyminen, eräkokojen pienentyminen sekä vuonna 2016 myös prosessilaajennus ovat lisänneet energiankulutustamme suhteessa tuotettuihin mehulitroihin. Samanaikaisesti olemme kuitenkin toteuttaneet energiaa säästäviä investointeja ja toimenpiteitä.