Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu merkittäviä päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on strateginen suunnitelma kiinteistön johtoa ja turvallisuusorganisaatiota varten ja sen tärkein lähtökohta on riskienarviointi, jota myös pelastuslainsäädäntö edellyttää.

Eckes-Granini Finlandin kiinteistössä turvallisuusorganisaatio on koottu kiinteistössä toimivien yritysten henkilöstöstä. Turvallisuusjohtajan tehtävänä on johtaa kiinteistön turvallisuutta sekä hallinnollisesti että operatiivisesti. Suojelujohtajan tehtävänä on normaalioloissa yhteistyössä suojeluvalvojien kanssa kiinnittää huomiotaan kiinteistön turvallisuusjärjestelyihin sekä tarvittaessa ilmoittaa havaitsemansa puutteet kiinteistön edustajalle. Onnettomuus- tai hälytystilanteessa suojelujohtajan tehtävä on johtaa suojeluvalvojien toimintaa ja toimia tilannejohtajana viranomaisten paikalle saapumiseen saakka. Suojeluvalvojien vastuulla on toimia ohjeiden ja koulutuksensa mukaisesti palohälytyksissä ja muissa häiriötilanteissa. Suojeluvalvojien ensisijainen tehtävä on varmistua siitä, että hälytystilanteessa rakennuksesta poistuminen sujuu suunnitellusti ja kaikki tiloissa olevat pääsevät turvallisesti poistumaan lähintä poistumisreittiä käyttäen. Kiinteistön turvallisuusorganisaatioon kuuluvat henkilöt saavat säännöllisesti koulutussuunnitelman mukaista koulutusta voidakseen toimia tehokkaasti tehtävissään. Palo- ja pelastusturvallisuuskoulutusta järjestetään kerran kolmessa vuodessa suojelujohtajalle. Suojeluvastaaville räätälöityä koulutusta tarpeen mukaan järjestetään kerran kolmessa vuodessa. Koko turvallisuusorganisaatio saa myös ensiapukoulutusta harjoituksineen sekä alkusammutuskoulutusta harjoituksineen kerran kolmessa vuodessa. Poistumisharjoituksia järjestetään säännöllisesti ja niissä turvallisuusorganisaatio pääsee harjoittelemaan sovittuja toimintamalleja saaden palautteen toiminnastaan.

Vuonna 2019 automaattisen paloilmoitinjärjestelmän antamia vikahälytyksiä oli 5 kpl ja käynnistettyjä harjoitushälytyksiä 3 kpl. Kummassakin tapauksessa alueelliset suojeluvastaavat toimivat tarkkailijoina seuraten poistumisen sujumista kiinteistöstä ohjeistuksen mukaisesti. Poistumiset sujuivat pääosin ilman huomautustarvetta.

Kaikki läheltä piti –tilanteet ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Vuonna 2019 ei kuitenkaan raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta tai läheltä piti –tilannetta.

Vuonna 2019 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui kaksi lievää ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät jäteveden pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa helmikuun koontanäytteessä (keräysajankohta 11.2.-12.2.) pH:n havaittiin lievästi alittaneen raja-arvon. 7.2. appelsiinitäysmehutiivistettä oli valunut ylitäytön johdosta n. 2,5-3 t viemäriin, koska säiliön ylärajahälytys ei ollut toiminut oikein laitteen sisäisen sähkövian takia. Kaikki säiliöt tarkastettiin tapahtuneen seurauksena ja korjattiin mikäli havaittiin vastaavia poikkeamia. Joulukuun koontanäytteessä (keräysajankohta 12.12.-13.12.) pH:n havaittiin lievästi ylittäneen raja-arvon. Ympäristövastaavan tutkimuksissa syytä korkealle pH-arvolle ei kuitenkaan löytynyt ja havaittu poikkeama oli niin pieni, että mittausepävarmuuskin voi olla selittävänä tekijänä.