Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Ympäristöriskit, onnettomuudet ja häiriötilanteet

Eckes-Granini Finlandin normaalin toiminnan ei ole osoitettu aiheuttavan merkittäviä ympäristö-, terveys- tai viihtyvyysriskejä toimipaikalla tai sen läheisyydessä. Normaalitoiminnalla ei ole suoria vaikutuksia vesistöön, koska jätevedet johdetaan Turun kaupungin viemäriverkostoon, eivätkä ne pääse puhdistamattomina Pansionlahteen. Suorasta toiminnasta ei aiheudu päästöjä ilmaan tai maaperään. Normaaliolosuhteissa toiminta ei aiheuta myöskään melua tai hajua.

Poikkeus- ja hätätilanteiden aiheuttamat ympäristövaarat on tunnistettu tehdasalueella. Yrityksessä on laadittu ohjeistus poikkeus- ja hätätilanteissa toimimiseen, esimerkiksi ohjeet palohälytyksen tai kemikaalivuodon sattuessa. Toiminnalle on laadittu myös pelastussuunnitelma. Kaikki läheltä piti –tilanteet ja onnettomuudet dokumentoidaan ja käsitellään sekä tarvittaessa ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Vuonna 2018 ei kuitenkaan raportoitu yhtään ympäristöaiheista onnettomuutta tai läheltä piti –tilannetta.

Vuonna 2018 Eckes-Granini Finlandin toiminnasta aiheutui kolme lievää ympäristöpoikkeamaa, jotka liittyivät jäteveden korkeaan pH-arvoon. Säännöllisesti tehtävissä analyyseissa jäteveden koontanäytteiden (keräysajankohdat 16.1‒17.1., 13.3.-14.3, 17.4.-18.4.) pH:iden havaittiin lievästi ylittäneen raja-arvon. Ympäristövastaavan tutkimuksissa syytä korkeille pH-arvoille ei kuitenkaan löytynyt ja havaitut poikkeamat olivat niin pieniä, että mittausepävarmuuskin voi olla selittävänä tekijänä.