Ympäristöpolitiikka

Eckes-Granini Finlandin ympäristöpolitiikka

Eckes-Granini Finland Oy Ab:n (EGFin) toiminta-ajatus on tarjota kuluttajille korkealaatuisia hedelmistä, marjoista ja vihanneksista valmistettuja nestemäisiä tuotteita. Näitä tuotteita myydään ja markkinoidaan tunnettujen tuotemerkkien (mm. Marli, Mehukatti, God Morgon, granini, Brämhults, Tropic) alla. EGFin:n ympäristöpolitiikan perustana on tuottaa mahdollisimman puhtaita tuotteita, jotka missään elinkaarensa vaiheessa eivät vahingoita tai haittaa ympäristöä. Tähän pyrkiessään EGFin sitoutuu kaikessa toiminnassaan ympäristönsuojeluun: kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Ympäristöpolitiikassaan EGFin sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. EGFin on mukana työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä. EGFin ottaa huomioon myös kansainväliset ympäristöä, ympäristönsuojelua, jätehuoltoa, pakkauksia ja pakkausjätteitä jne. koskevat standardit ja vaatimukset.

Ympäristöpäämäärät

EGFin:n ympäristöpolitiikan mukaisesti keskeisiksi ympäristöpäämääriksi on valittu:

  • Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi
  • Kierrätyksen tehostaminen
  • Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen

EGFin käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Energian kulutusta ja jäteveden määrää pyritään vähentämään, samoin jätteiden syntymistä valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa. Jätevesi ei ole laadultaan haitallista jätevesilaitokselle. Jätelain mukaisesti EGFin pyrkii minimoimaan loppusijoitettavan jätteen määrää kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilökunnan koulutusta kierrätysasioissa.

Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys.

Ympäristöä koskevat vastuut on yrityksessä määritelty. Henkilökunnasta koulutetaan ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös sidosryhmille.

Kestävä kehitys

Raaka-aineiden on oltava puhtaita. EGFin panostaa ympäristölle suotuisien tuotteiden kehittämiseen. Tuotteet pakataan ympäristön kannalta hyväksyttävään pakkaukseen tinkimättä tuotteiden ominaisuuksista ja hygieniavaatimuksista. EGFin pyrkii aktiivisesti kehittämään pakkauksia yhdessä materiaalitoimittajien kanssa: vähentämään pakkausten painoa sekä käyttämään uudelleen ja kierrättämään pakkauksia. Ympäristöhaitat pyritään minimoimaan koko tuotteen elinkaaren ajalta.