Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet

Toteutuma 2017

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Sähkön ja veden kulutuksen sekä jäteveden tuottamisen optimointi tuotettua 1000 mehulitraa kohti
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden optimointisuunnitelma
Mittari (kokonaistavoite) Optimointisuunnitelma toimenpiteineen määritelty ja laadittu.
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Optimointisuunnitelman tiedonkeruu aloitettu
Toteutuma 2017 Uusien prosessitoimintojen optimointi ja sisäänajo kesti vuoden 2017 kesään saakka. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seurantajakso ei ole vielä riittävän pitkä, jotta uusien prosessilaitteistojen ominaiskulutuksesta eri sesonkiaikoina olisi riittävästi tietoa. Optimointisuunnitelma voidaan tehdä valmiiksi vasta, kun käyttöhyödykkeiden todellinen tilanne (kulutus tuotettua 1000 mehulitraa kohti) on selvillä.
Tavoitteen saavuttaminen Käyttöhyödykekulutuksen datan keruu yhä käynnissä

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen
Toimenpide 1. Henkilöstön koulutus ympäristötietoisuuden lisäämiseksi jätteiden käsittelyssä
2. EGFin:n tehtaalla jatkuvasti työskentelevien ulkopuolisten koulutus
Mittari (kokonaistavoite) Kuinka monta prosenttia on koulutettu (oma henkilöstö ja yhteistyökumppanit)
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Henkilöstöstä (oma henkilöstö ja tehtaalla jatkuvasti työskentelevät ulkopuoliset) 53,8 % koulutettu
Toteutuma 2017 Oma tuotantohenkilöstö oli koulutettu jo aiemmin, mutta toimihenkilöiden koulutus päätettiin siirtää maaliskuulle 2018. Kaikki ulkopuoliset koulutettu.
Tavoitteen saavuttaminen Tarvittava henkilöstö koulutettu
Tavoite Kuluttajan kierrätyskäyttäytymisen tehostaminen
Toimenpide 1. Kierrätysmerkkien käytön aktivointi tuotepakkauksissa
2. Kierrätysinformaation sisällyttäminen brändi-/ yritysviestintään
Mittari (kokonaistavoite) www-sivujen kierrätysalasivujen katsojakertojen seuranta, tavoite: 10 % nousu / vuosi
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 33 hlö / kk
Toteutuma 2017 Kierrätysalasivujen kävijämäärä keskimäärin 31 hlö / kk
Tavoitteen saavuttaminen Tavoitetta ei saavutettu vuonna 2017, vaikka kierrätyssivusto uusittiin, siirrettiin uuteen paikkaan ja linkki siihen lisättiin www-sivujen etusivulle. Syyksi matalaan kävijämäärään epäillään sivustomuutoksesta mahdollisesti johtuvaa laskentaviivettä.

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusten optimointi
Toimenpide 1. Kuljetussopimusten tarkastaminen ympäristönäkökannalta
2. Kuormansuunnittelun optimointi
Mittari (kokonaistavoite) Vuosisopimuksiin lisätty ympäristönäkökannat
Vastuuhenkilö Osto- ja logistiikkatiimin vetäjä
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Sopimukset vuodelle 2017 ympäristöliitteineen laadittava
Toteutuma 2017 Kaikissa vuosisopimuksissa ympäristöliitteet
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Varastoinnin ympäristöystävällisyyden tarkastaminen

Tavoite ATEX-tilojen turvallisuuden kehittäminen
Toimenpide 1. Uuden aromivaraston liittäminen paloilmoitinjärjestelmään
2. Tilaluokitusdokumenttien tarkastaminen
Mittari (kokonaistavoite) – Uusi aromivarasto liitetty paloilmoitinjärjestelmään
– Tilaluokitusdokumentit tarkastettu
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Uusi aromivarasto sijaitsee erillisessä rakennuksen ulkopuolella olevassa jäähdytetyssä tilassa. Tilaa ei ole liitetty paloilmoitinjärjestelmään. Tilaluokitusdokumentit ovat päivittämättä nykytilannetta vastaavaksi.
Toteutuma 2017 Tilanluokitusdokumentit tarkastettu. Paloilmaisinjärjestelmän sijaan tilaan tullaan asentamaan vuotoilmaisin, joka ilmoittaa mahdollisen ongelman syntymisestä ennakoivasti huomattavasti aikaisemmin kuin savu- tai lämpöilmaisimet.
Tavoitteen saavuttaminen Tilanluokitusdokumenttien osalta tavoite saavutettu vuonna 2017. Paloilmasinjärjestelmästä keskusteltu viranomaisen kanssa ja päädytty parempaan ratkaisuun (vuotoilmaisin). Ilmaisin tullaan asentamaan syksyllä 2018.

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Ympäristöasioista viestiminen yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide 1. Ympäristöselonteon julkaisu
2. Viestintä sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille
Mittari (kokonaistavoite) Ympäristöselonteko julkaistu yrityksen www-sivuilla
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Aikataulu 2017
Lähtötilanne Ympäristöselonteon päivitystiedot 2016 julkaisematta
Toteutuma 2017 Ympäristöselonteon päivitystiedot julkaistu yrityksen www-sivuilla. Ympäristöasioista viestitty eri kanavien kautta omalle henkilöstölle ja sidosryhmille.
Tavoitteen saavuttaminen Tavoite saavutettu

Tavoitteet 2018

Energiatekniikan kehittäminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Energiankulutuksen optimointi
Toimenpide Käyttöhyödykkeiden optimointi energiatehokkuussopimuksen toimenpide-ehdotusten sekä omien kartoitusten pohjalta
Mittari (kokonaistavoite) Energiatehokkuus-vuosisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2018
Tavoite Uusiutuvan energian hyödyntäminen energiantuotannossa
Toimenpide Uusiutuvaa energiaa hyödyntävän höyrylämpölaitoksen käyttöönotto
Mittari (kokonaistavoite) Höyrylämpölaitos käyttöönotettu ja liitetty EGFin:n tehtaaseen
Vastuuhenkilö Prosessi-insinööri
Aikataulu 2018

Kierrätyksen tehostaminen

Tavoite Jätteiden syntypaikkalajittelun tehostaminen
Toimenpide Tuotantohenkilöstön jatkokoulutus syntypaikkalajittelusta
Mittari (kokonaistavoite) Koko tuotantohenkilöstö jatkokoulutettu
Vastuuhenkilö Ympäristövastaava
Aikataulu Q3 / 2018

Logistiikan tehostaminen ympäristöystävällisemmäksi

Tavoite Kuljetusliikkeiden sitouttaminen ympäristönsuojeluun
Toimenpide Ympäristöliitteiden lisääminen kuljetussopimuksiin
Mittari (kokonaistavoite) Vuosisopimuksiin lisätty ympäristöliitteet
Vastuuhenkilö Logistiikka- ja ostopäällikkö
Aikataulu Q1 / 2018

Ympäristötietoisuuden lisääminen

Tavoite Energia-asioista viestiminen yrityksen sisällä
Toimenpide Energiansäästöviikkoon osallistuminen
Mittari (kokonaistavoite) Motivan energiansäästöviikkoon osallistuttu
Vastuuhenkilö HR Specialist
Aikataulu Q4 / 2018
Tavoite Tiedonvälitys ympäristöasioista yrityksen ulkopuolelle
Toimenpide Yritykseen tulevien ympäristöyhteydenottojen käsittely
Mittari (kokonaistavoite) Yhteydenotoista 100 % käsitelty
Vastuuhenkilö Kaupallinen johtaja
Aikataulu 2018