Ympäristönäkökohdat

Ympäristönäkökohdat

Seuraava kuvaus esittelee merkittävät välittömät ja välilliset ympäristönäkökohdat, joilla on tärkeä rooli Eckes-Granini Finlandin ympäristöjärjestelmässä. Näkökohdista johtuvat ympäristövaikutukset voivat olla joko haitallisia tai hyödyllisiä.

Käyttöhyödykkeet

Sähkö, höyry, kaukolämpö ja vesi hankitaan lähialueiden palveluntuottajilta. Käyttöhyödykkeiden kulutuksen seuranta on jatkuvaa ja muutoksiin kulutuksessa reagoidaan nopeasti. Yritys käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa ja osaamista, jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua. Lisäksi olemme mukana vapaaehtoisessa työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimassa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä.

Prosessilaajennuksen takia käyttöhyödykkeiden kulutus on noussut viime vuosina. Olemme kuitenkin havainneet uusia hyviä mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta, mm. kylmäketjuun valmistettavien tuotteiden jäähdyttämiseen käytettävän veden uudelleenhyödyntäminen. Näitä parannuksia toteutetaan esimerkiksi osana energiatehokkuussopimuksen toimenpiteitä. Lisäksi vuonna 2018 tapahtuu merkittävä muutos ympäristön kannalta parempaan suuntaan, kun tehtaallamme käytettävän höyryn valmistukseen aletaan käyttää biopolttoainetta (puuhake) fossiilisten polttoaineiden sijaan.

Jätteet

IMG_8593-2Jätteet lajitellaan tehdasalueella koko henkilökunnan ja myös ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Lajiteltavia jätejakeita ovat nestekartonkipakkaukset, lasi, metalli, muovi, pahvi, paperi, tuhottava paperi, biojäte, rakennusjäte, kertalavat, puhdas puu, energiajae, poltettava jäte, vaaralliset jätteet ja kaatopaikkajätteet.

Yrityksemme kaikilla ympäristöhuollon toimijoilla on voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristövastaava seuraa jatkuvasti jätemääriä ja raportoi niistä. Loppusijoitettavan jätteen määrää pyritään minimoimaan kehittämällä eri jätejakeiden kierrätystä ja tehostamalla henkilöstön koulutusta kierrätysasioissa. Positiivisen kehityksen tuloksena vuonna 2017 jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %. Tuotekehitys- ja ostotoiminnot ottavat jatkuvasti huomioon käytettävien materiaalien ympäristöystävällisyyden ja kierrätysmahdollisuudet.

Logistiikan päästöt

Yrityksellä ei ole omaa kuljetuskalustoa, vaan kuljetuksiin käytetään ulkopuolisia yrityksiä. Kuljetusliikkeiden valinnassa pyritään huomioimaan kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Yrityksen sisäisiin kuljetuksiin käytetään sähkötrukkeja.

Kooste merkittävistä ympäristönäkökohdista

Toiminto Ympäristönäkökohta Ympäristövaikutus
Välittömät Mehunvalmistus Veden kulutus Luonnonvarojen hupeneminen
Mehunvalmistus Jäähdytysveden uudelleenkäyttö Luonnonvarojen säästäminen
Mehunvalmistus, pakkaaminen Laitteiden sähkökulutus Luonnonvarojen hupeneminen
Pastörointi Energiankulutus (sähkö, kaukolämpö, höyry, jäähdytys) Luonnonvarojen hupeneminen
Pakkaaminen Energiankulutus Luonnonvarojen hupeneminen
Välitön/välillinen Jätehuolto Tuotettujen jätteiden jatkokäsittely (kierrätyskelpoiset jätteet) Luonnonvarojen säästäminen
Välilliset Logistiikka: saapuva materiaali (meri-, maantie- ja rautatiekuljetukset) Päästöt ilmaan Ilmastonmuutos, luonnonvarojen kulutus, paikallinen ilmanlaadun heikkeneminen
Osto: raaka-ainehankintojen logistiikka Päästöt ilmaan, fossiilisten polttoaineiden kulutus Ilmaston lämpeneminen, uusiutumattomien luonnonvarojen hupeneminen
Energiantuotanto (ulkoinen) Höyryn valmistukseen käytettävän polttoaineen ympäristöystävällisyys Luonnonvarojen säästäminen