Sanastoa ja lyhenteitä

Sanastoa ja lyhenteitä

”EMAS-asetus” eli Euroopan komission asetus (EU) 2017/1505 koskee organisaatioiden vapaaehtoista osallistumista ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään. ”EMAS” juontaa sanoista The Eco-Management and Audit Scheme ja on hallintatyökalu organisaatioille ympäristönsuojelun tason arvioimiseksi, raportoimiseksi ja kehittämiseksi.

”Ympäristöpolitiikka” on kokonaisuus organisaation yleisiä päämääriä ja linjauksia, mukaan lukien lakisääteisten vaatimusten noudattaminen ja sitoumus pyrkiä ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristöpolitiikka luo puitteet toiminnan ja tavoitteiden määrittelyyn sekä arviointiin.

”Ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen” kuvaa vuosittaista jatkuvan parantamisen prosessia ympäristöjärjestelmän mitattavien saavutuksien kautta. Tämä parantaminen liittyy yrityksen ympäristöpolitiikkaan ja tämän mukaisiin ympäristöpäämääriin ja yksittäisiin tavoitteisiin.

”Ympäristönäkökohdat” ovat organisaation toimintojen, tuotteiden tai palveluiden osia, joilla on tai voi olla vaikutuksia ympäristöön. ”Merkittävät ympäristönäkökohdat” puolestaan ovat sellaisia ympäristönäkökohtia, joilla on tai voi olla merkittävä ympäristövaikutus.

”Välitön ympäristönäkökohta” tarkoittaa sellaista ympäristönäkökohtaa, joka liittyy organisaation välittömässä hallinnassa oleviin toimintoihin, tuotteisiin ja palveluihin.

”Välillinen ympäristönäkökohta” sen sijaan kuvaa ympäristönäkökohtaa, joka voi olla seurausta organisaation vuorovaikutuksesta kolmansien osapuolten kanssa ja johon organisaatio voi vaikuttaa kohtuullisessa määrin.

”Ympäristövaikutus” tarkoittaa kaikkia ympäristölle aiheutuvia haitallisia tai hyödyllisiä muutoksia, jotka ovat seurausta täysin tai osittain organisaation toiminnasta, tuotteista tai palveluista.

”Ympäristöohjelma” on kuvaus suunnitelluista ja toteutetuista toimista, jotka tukevat ympäristöpäämääriä (vastuita ja menetelmiä) sekä aikakehys, joka on määritelty ympäristöpäämäärien ja yksittäisten tavoitteiden saavuttamiselle.

”Ympäristöpäämäärä” on organisaation ympäristöpolitiikan pohjalta saavutettavaksi asetettu yleinen ympäristöpyrkimys.

”Ympäristötavoite” on ympäristöpäämääriin perustuva yksityiskohtaisesti määritelty toiminnan tavoite, jonka tulee olla mahdollisimman hyvin mitattavissa.

”Ympäristöjärjestelmä” on osa yleistä johtamisjärjestelmää, joka koskee organisaation rakenteita, toiminnan suunnittelua, vastuita, toimintatapoja, menettelyjä, prosesseja ja toimia, joita tarvitaan ympäristöpolitiikan kehittämiseen, toteutukseen, arviointiin ja jatkuvuuteen sekä ympäristönäkökohtien hallintaan.

”Todentaminen” on ulkopuolisen tarkastajan suorittama organisaatioon liittyvien ympäristöasioiden, ympäristövaikutusten sekä ympäristönsuojelutoimien laaja tarkastus. Todennuksessa tarkastetaan, täyttääkö organisaation ympäristöasioiden hallintajärjestelmä EMAS-asetuksen vaatimukset.

”Ympäristötodentaja” on yksittäinen henkilö tai organisaatio, jolla on lupa suorittaa ympäristötodentamisia EMAS-asetuksessa määriteltyjen vaatimusten ja menetelmien mukaisesti. Todentaja ei saa olla sidoksissa todennettavaan organisaatioon.

”Kestävä kehitys” Eckes-Graninissa tarkoittaa vastuun ottamista siitä, että ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmät säilyvät tulevaisuuden sukupolville.

”EGFin” on Eckes-Granini Finland Oy Ab:n lyhenne.

”ISO 14001” on maailmanlaajuisen standardisoimisjärjestö ISO:n julkaisema ympäristöasioiden hallintajärjestelmän standardi.

”FSC (Forest Stewardship Council)” on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka päämäärä on edistää vastuullisuutta maailman metsävarojen käytössä. Se myöntää tuotteille ja palveluille FSC-sertifikaatteja.

”SGF (Sure-Global-Fair)” on hedelmä- ja vihannesmehuteollisuuden laatua, turvallisuutta, aitoutta ja kestävää kehitystä valvova järjestö.

”Luomu” on lyhenne luonnonmukaisesta ja tarkoittaa valvottua ja sovittuihin tuotantomenetelmiin sitoutunutta kasvinviljelyä, kotieläintuotantoa sekä elintarvikkeiden jalostusta ja markkinointia. Eckes-Granini Finland kuuluu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään.

”IFS (International Featured Standards)” on kansainvälisiä standardeja julkaiseva ja ylläpitävä taho. ”IFS Food” on Eckes-Granini Finlandissa käytössä oleva elintarvikkeiden laadun ja tuoteturvallisuuden hallintajärjestelmä. Standardin vaatimusten täyttyminen arvioidaan vuosittain ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

”HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)” –järjestelmä varmistaa korkealaatuisen elintarviketuotantoketjun kaikkien mahdollisesti kriittisten pisteiden analysoinnin kautta.